Štampanje

Upotreba programskog vodiča

Možete brzo da pronađete svoje željene programe.

  1. Pritisnite taster GUIDE da biste prikazali vodič za digitalne programe.
  2. Izaberite program koji ćete gledati.
    Prikazuju se detalji programa.
  3. Izaberite [Prikaži] da biste gledali program.

Da biste promenili programski vodič

Možete promeniti programski vodič na [TV selekcije] ili [Guide za žanr]. Neke od ovih opcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od vašeg modela/regiona/zemlje. Možete i da prebacite na programski vodič da biste videli [Lista snimljenih naslova] (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk) ili [Lista tajmera].

  1. Pomerite fokus na stavku koja je prva sa leve strane, a zatim ga ponovo pomerite ulevo da biste otvorili meni.
  2. Izaberite željeni programski vodič ili listu.

Da biste koristili opcione funkcije

  1. Dok je prikazan vodič za programe, pritisnite taster ACTION MENU i zatim izaberite željenu stavku.