Štampanje

Tokom gledanja TV-a, ekran iznenada prelazi na prikazivanje video signala koji ne prepoznajete.

U tom slučaju, TV je možda u režimu za demonstraciju. Probajte da izađete iz režima za demonstraciju.

  • Pritisnite dugme HOME na daljinskom upravljaču i izaberite [Подешавања] — [Podešavanja režima za prodavnicu]. Onemogućite [Demo mod] i [Režim resetovanja slike].