Štampanje

Blokiranje buke ili se prikazuje poruka o grešci i ne možete da gledate programe.

  • Uverite se da je antenski kabl priključen na odgovarajuće priključke (na TV-u/priključenim uređajima/zidu).
  • Uverite se da kabl nije star ili da žice unutar priključka nisu kratko spojene.