Štampanje

Određeni programi sa digitalnih izvora se prikazuju sa smanjenim nivoom detalja.

  • Na ekranu može da se pojavi manje detalja nego obično ili artefakti (mali blokovi, tačke ili pikselacija), zbog digitalne kompresije koju koriste određena digitalna emitovanja i DVD diskovi. Stepen vidljivih artefakata zavisi od jasnoće i rezolucije TV-a.