Štampanje

USB čvrsti disk radi iako nije uključen. (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk)

  • Priključeni USB čvrsti disk se može vrteti ili se LED lampica uređaja može upaliti kada TV pribavlja EPG podatke kada je u režimu pripravnosti.