Štampanje

Želite da isključite LED lampice tako da se ne pale i ne trepere.

Možete ga isključiti. Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [LED osvetljenje] — [Isključeno].

Napomena

  • Preporučujemo da u normalnim okolnostima ne menjate ovu postavku jer nećete moći da prepoznate da li TV snima, da li je uključen ili isključen ili da li je podešen tajmer.