In

Để cho TV được cập nhật

TV thu thập dữ liệu chẳng hạn như hướng dẫn chương trình hoặc tải phần mềm xuống (khi [Tải Phần mềm Tự động] được bật) trong khi ở chế độ chờ. Để cho TV được cập nhật, chúng tôi khuyến nghị bạn tắt TV bình thường bằng cách sử dụng nút nguồn trên điều khiển từ xa hoặc trên TV.