In

Sử dụng hướng dẫn chương trình

Bạn có thể nhanh chóng tìm thấy chương trình yêu thích của mình.

  1. Bấm nút GUIDE để hiển thị hướng dẫn chương trình kỹ thuật số.
  2. Chọn một chương trình để xem.
    Chi tiết về chương trình được hiển thị.
  3. Chọn [Xem] để xem chương trình.

Để chuyển hướng dẫn chương trình

Bạn có thể chuyển hướng dẫn chương trình sang [Lựa chọn TV] hoặc [Guide sách thể loại]. Một số tùy chọn có thể không khả dụng, tùy thuộc vào kiểu TV/vùng/quốc gia của bạn. Bạn cũng có thể chuyển hướng dẫn chương trình để xem [Danh sách tiêu đề đã ghi] (chỉ dành cho các kiểu TV hỗ trợ ghi lại trên HDD USB) hoặc [Danh sách hẹn giờ].

  1. Di chuyển tiêu điểm tới mục cuối phía trái sau đó di chuyển sang phía trái một lần nữa để mở menu.
  2. Chọn hướng dẫn hoặc danh sách chương trình mong muốn.

Để sử dụng chức năng tùy chọn

  1. Khi hướng dẫn chương trình được hiển thị, hãy bấm nút ACTION MENU và sau đó chọn mục mong muốn.