In

Hiểu các ký hiệu được hiển thị trong danh sách tựa đề ghi lại (chỉ dành cho các kiểu TV ghi lại trên HDD USB)

:
Nội dung ghi lại chưa xem
:
Nội dung ghi lại được bảo vệ
:
Nội dung đang được ghi lại