In

Hình ảnh

Trường hợp sử dụng: USB / Mạng Nội hạt

Định dạng TệpĐuôi mở rộng
JPEG*.jpg / *.jpe / *.jpeg

Các loại tệp và định dạng được hỗ trợ khác