In

Thông số kỹ thuật tín hiệu video của máy tính

(Độ phân giải, Tần số quét ngang/Tần số quét dọc)

 • 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz (chỉ dành cho các kiểu TV 2K Full HD hoặc 4K)
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz (chỉ dành cho các kiểu TV 2K Full HD hoặc 4K)
 • 1600 x 900, 56,0 kHz/60 Hz (chỉ dành cho các kiểu TV 2K Full HD hoặc 4K)
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz (chỉ dành cho các kiểu TV 2K Full HD hoặc 4K)
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz (chỉ dành cho các kiểu TV 2K Full HD hoặc 4K)*

* Định thời 1080p khi được áp dụng cho ngõ vào HDMI sẽ được xử lý như định thời video chứ không phải là định thời máy tính. Điều này sẽ ảnh hưởng tới cài đặt [Màn ảnh] trong [Hiển thị]. Để xem nội dung trên máy tính, hãy đặt [Chế độ màn ảnh rộng] thành [Đầy đủ] và [Vùng hiển thị] thành [Tất cả điểm ảnh] (các kiểu TV 2K) hoặc [+1] (các kiểu TV 4K). Chỉ có thể thiết lập được ([Vùng hiển thị] khi [Vùng hiển thị tự động] bị tắt.)

Các tín hiệu ngõ vào khác

Các định dạng video sau có thể được hiển thị tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của máy tính.

 • 480p, 480i
 • 576p*1, 576i*1
 • 720/24p
 • 720p/30Hz, 720p/50Hz*1, 720p/60Hz
 • 1080i/50Hz*1, 1080i/60Hz
 • 1080/24p
 • 1080p/30Hz, 1080p/50Hz*1, 1080p/60Hz
 • 3840 x 2160p/24Hz, 3840 x 2160p/25Hz*1, 3840 x 2160p/30Hz (chỉ dành cho các kiểu TV 4K)
 • 3840 x 2160p/50Hz*1*3, 3840 x 2160p/60Hz*3 (chỉ dành cho các kiểu TV 4K)
 • 4096 x 2160p/24Hz*2 (chỉ dành cho các kiểu TV 4K)
 • 4096 x 2160p/50Hz*1*2*3, 4096 x 2160p/60Hz*2*3 (chỉ dành cho các kiểu TV 4K)

*1 Không được hỗ trợ, tùy thuộc vào vùng/quốc gia của bạn.

*2 Khi 4096 x 2160p là ngõ vào và [Chế độ màn ảnh rộng] được đặt thành [Bình thường] thì độ phân giải 3840 x 2160p sẽ được hiển thị.
Để hiển thị 4096 x 2160p, hãy đặt cài đặt [Chế độ màn ảnh rộng] thành [Đầy đủ 1] hoặc [Đầy đủ 2].

*3 Chỉ được hỗ trợ bởi HDMI 2/3 tùy thuộc vào kiểu TV của bạn.

Lưu ý

 • Ngõ ra 1920 x 1080/60 Hz có thể không khả dụng, tùy thuộc vào máy tính của bạn. Cho dù ngõ ra 1920 x 1080/60 Hz được chọn, tín hiệu ngõ ra thực cũng có thể khác. Trong trường hợp này, hãy đổi cài đặt máy tính sau đó cài đặt máy tính của bạn để sử dụng tín hiệu video khác.