In

Cài đặt bộ hẹn giờ

Để đặt bộ hẹn giờ bật

Bộ hẹn giờ bật sẽ tự động bật TV tại một thời gian cụ thể như khi một chương trình bạn muốn xem sẽ phát. Bộ hẹn giờ cũng cho phép bạn sử dụng TV làm đồng hồ báo thức.

  1. Bấm nút HOME, chọn (biểu tượng Ứng dụng) từ trình đơn Chính, và chọn [Bộ hẹn giờ] — [Giờ bật] — tùy chọn mong muốn từ danh sách ứng dụng.
    Nếu thiết bị điều khiển từ xa bán kèm có nút APPS, bạn có thể bấm nút APPS để hiển thị danh sách ứng dụng.

Để đặt bộ hẹn giờ ngủ

Bộ hẹn giờ ngủ sẽ tự động tắt TV sau một khoảng thời gian đặt trước.

  1. Bấm nút HOME, chọn (biểu tượng Ứng dụng) từ trình đơn Chính, và chọn [Bộ hẹn giờ] — [Hẹn giờ ngủ] — tùy chọn mong muốn từ danh sách ứng dụng.
    Nếu thiết bị điều khiển từ xa bán kèm có nút APPS, bạn có thể bấm nút APPS để hiển thị danh sách ứng dụng.

Lưu ý

  • Khi bạn tắt TV và bật lại, [Hẹn giờ ngủ] sẽ được đặt lại thành [Tắt].