In

Không có màu/Hình ảnh tối/Màu không đúng/Hình quá sáng.

Bạn có thể điều chỉnh tông màu, độ sáng, chất lượng hình ảnh trên TV của bạn từ [Hình ảnh].

  • Bấm nút ACTION MENU, sau đó chọn [Hình ảnh] để thực hiện điều chỉnh.
  • Nếu bạn muốn cài đặt lại các cài đặt [Hình ảnh], bấm nút ACTION MENU, sau đó chọn [Hình ảnh] — [Cài đặt nâng cao] — [Thiết lập lại].
  • Nếu bạn đặt [Tiết kiệm điện] thành [Thấp] hoặc [Cao] thì mức độ tối sẽ được tăng lên. Bấm nút HOME, sau đó chọn [Cài đặt] — [Nguồn] — [Sinh thái] — [Tiết kiệm điện] thành [Tắt] để làm sáng màn hình.

Lưu ý

  • Chất lượng hình ảnh phụ thuộc vào nội dung tín hiệu.
  • Chất lượng hình ảnh có thể được cải thiện nếu bạn thay đổi chất lượng trong [Hiển thị] ở [Cài đặt].
    Bấm nút ACTION MENU, chọn [Hình ảnh] — [Cài đặt nâng cao], và điều chỉnh [Độ sáng] hoặc [Tương phản].