In

Xuất hiện các thanh màu đen ở cả hai cạnh của màn hình khi xem hình ảnh 3D. (Chỉ dành cho các kiểu TV 3D)

Các kiểu TV 3D có [Cài đặt 3D] trong [Cài đặt] — [Hiển thị].

  • Xuất hiện các thanh màu đen ở cả hai cạnh của màn hình để xử lý các tín hiệu 3D khi điều chỉnh độ sau của hình ảnh 3D trong [Cài đặt] — [Hiển thị] — [Cài đặt 3D] — [Hiệu chỉnh độ sâu 3D].