In

Bạn không thể tắt hình ảnh 3D khi xem nội dung 3D. (Chỉ dành cho các kiểu TV 3D)

Các kiểu TV 3D có [Cài đặt 3D] trong [Cài đặt] — [Hiển thị].

  • Đối với nội dung 3D được hiển thị với tín hiệu 3D, không thể tắt chế độ hiển thị 3D trên TV của bạn. Tắt cài đặt 3D trên thiết bị được kết nối (chẳng hạn như đầu Blu-ray).