In

Thông báo [Tín hiệu 3D được nhận thấy.] tự động xuất hiện khi phát hiện tín hiệu 3D. (Chỉ dành cho các kiểu TV 3D)

Các kiểu TV 3D có [Cài đặt 3D] trong [Cài đặt] — [Hiển thị].

  • Bỏ kích hoạt cài đặt [Nhận biết tín hiệu 3D]. Bấm nút HOME, sau đó chọn [Cài đặt] — [Hiển thị] — [Cài đặt 3D] — [Nhận biết tín hiệu 3D] — [Tắt].