In

Hiển thị thông báo về một ứng dụng yêu cầu quyền truy cập một chức năng của TV.

  • Chọn cho phép hoặc từ chối truy cập của ứng dụng vào chức năng được hiển thị.
  • Bạn có thể kiểm tra danh sách các quyền của ứng dụng được phân loại theo chức năng và thay đổi các cài đặt quyền cho mỗi ứng dụng. Bấm nút HOME, chọn [Cài đặt] — [Ứng dụng] — [Quyền của ứng dụng] — chức năng TV mong muốn.