In

Một số kênh kỹ thuật số bị mất.

Để thay đổi dải dò tìm (khả dụng tùy thuộc vào vùng/quốc gia của bạn)

Bấm nút HOME, sau đó chọn [Cài đặt] — [Thiết lập kênh] — [Thiết lập kỹ thuật số] — [Dò kênh kỹ thuật số] — [Tầm dò kênh tự động].

[Bình thường]
Tìm kiếm các kênh khả dụng trong vùng/quốc gia của bạn.
[Đầy đủ]
Tìm kiếm các kênh khả dụng tại mọi vùng/quốc gia.

Để cập nhật các dịch vụ kỹ thuật số

Bạn có thể chạy [Dò kênh kỹ thuật số tự động] sau khi chuyển đến nơi sinh sống khác, thay đổi nhà cung cấp dịch vụ hoặc tìm kiếm các kênh mới chạy.

Để định cấu hình các cập nhật dịch vụ tự động

Chúng tôi khuyến nghị đặt [Cập nhật dịch vụ tự động] thành [Bật] để cho phép các dịch vụ kỹ thuật số mới được tự động bổ sung khi có.

  1. Bấm nút HOME, sau đó chọn [Cài đặt] — [Thiết lập kênh] — [Thiết lập kỹ thuật số] — [Cài đặt kỹ thuật] — [Cập nhật dịch vụ tự động] — [Bật].

Nếu được đặt thành [Tắt], bạn sẽ được thông báo về các dịch vụ kỹ thuật số mới thông qua một thông báo trên màn hình và các dịch vụ đó sẽ không được tự động bổ sung.

Mẹo

  • Tính khả dụng của chức năng này tùy theo vùng/quốc gia của bạn. Nếu không khả dụng, hãy thực hiện [Dò kênh kỹ thuật số tự động] để thêm các dịch vụ mới.