In

Không thể điều chỉnh âm lượng của tai nghe/thiết bị âm thanh Bluetooth.

  • Nếu bạn không thể điều chỉnh âm lượng của tai nghe hoặc thiết bị âm thanh Bluetooth bằng các nút Volume+/- thì hãy bấm nút ACTION MENU và chọn [Âm lượng tai nghe]/[Âm lượng Bluetooth].

Các kiểu TV hỗ trợ A2DP Bluetooth có thể sử dụng các thiết bị âm thanh Bluetooth có [Đồng bộ hóa A/V] trong [Cài đặt] — [Âm thanh].