In

Không có hình ảnh từ thiết bị được kết nối.

  • Bật thiết bị được kết nối.
  • Kiểm tra kết nối cáp giữa thiết bị và TV.
  • Bấm nút Input selectđể hiển thị danh sách ngõ vào, sau đó chọn ngõ vào mong muốn.
  • Lắp đúng thiết bị USB.
  • Đảm bảo rằng thiết bị USB đã được định dạng đúng cách.
  • Thao tác không được đảm bảo cho mọi thiết bị USB. Hơn nữa, các thao tác khác nhau tùy thuộc vào các tính năng của thiết bị USB hoặc các tệp video đang được phát.
  • Nếu thiết bị kết nối được kết nối với HDMI IN 2 hoặc 3, hãy kết nối nó với HDMI IN 1 hoặc 4.
  • Thay đổi định dạng tín hiệu HDMI của ngõ vào HDMI không hiển thị hình ảnh theo định dạng chuẩn. Bấm nút HOME, sau đó chọn [Cài đặt] — [Ngõ vào bên ngoài] — [Định dạng tín hiệu HDMI].