In

Bạn không thể chọn thiết bị kết nối trong Menu Home.

  • Kiểm tra kết nối cáp.