In

Bạn không thể điều khiển thiết bị thu AV thứ hai.

  • Chỉ có thể sử dụng một thiết bị thu AV tương thích với BRAVIA Sync.