In

Không thể phát một số nội dung trả tiền.

  • Thiết bị nguồn cần đáp ứng các tiêu chuẩn HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.0/2.1/2.2.
    Một số nội dung trả tiền có thể không được hiển thị thông qua thiết bị phát không đáp ứng các tiêu chuẩn HDCP 2.0/2.1/2.2.