In

Bạn không thể tắt đầu thu số mặt đất (đầu thu qua cáp/vệ tinh) bằng điều khiển từ xa của TV thông qua chức năng IR Blaster.

Các kiểu TV tương thích với IR Blaster có [Cài đặt IR Blaster] trong [Cài đặt] — [Ngõ vào bên ngoài].

  • Bấm nút ACTION MENU, sau đó chọn [Nguồn (Bộ chuyển tín hiệu)] trong [Menu].