In

Không thể đăng ký thiết bị HDD USB. (chỉ đối với các mẫu TV có tính năng ghi vào HDD USB)

  • Kiểm tra xem thiết bị HDD USB có được kết nối với cổng USB3 (màu xanh dương) được biểu thị bằng “HDD REC” hay không.
  • Nếu thiết bị HDD USB được kết nối đúng cách với cổng USB3 màu xanh dương thì hãy đăng ký lại thiết bị đó để ghi lại bởi vì thiết bị đó đã được đăng ký cho mục đích khác, không phải dùng để ghi lại (ví dụ như để lưu trữ).

Lưu ý

  • Trong quá trình này, nếu có các thiết bị được kết nối với cổng USB1 và USB2, tạm thời rút chúng trong khi đăng ký ổ cứng USB.
  1. Bấm nút HOME, sau đó chọn [Cài đặt] — [Bộ nhớ và đặt lại].
  2. Trong [Bộ nhớ của thiết bị], hãy chọn thiết bị HDD USB bạn muốn đăng ký làm thiết bị ghi lại.
  3. Chọn [Đăng ký để ghi].
  4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để đăng ký thiết bị HDD USB với TV.
  • Sử dụng [Kiểm tra hiệu suất HDD] để kiểm tra xem thông số kỹ thuật của thiết bị HDD USB có đáp ứng với các yêu cầu hay không.

    Để thực hiện [Kiểm tra hiệu suất HDD], hãy bấm nút HOME và sau đó chọn [Cài đặt] — [Thiết lập thiết bị ghi] — [Kiểm tra hiệu suất HDD].