Tlač

Hlavná ponuka

Obrazovka, ktorá sa zobrazí po stlačení tlačidla diaľkového ovládania s názvom HOME, sa nazýva domovská obrazovka. Na domovskej obrazovke možno vyhľadávať obsah a voliť odporúčaný obsah, aplikácie a nastavenia.

Image of the Home Menu screen. There are five areas labeled A through E starting from the top.

Vyhľadávanie, oznámenia, vstupy, časovače a nastavenia (A)

(Mikrofón) / (Klávesnica na obrazovke):
Použite mikrofón diaľkového ovládania alebo klávesnicu zobrazenú na obrazovke TV prijímača, vkladajte kľúčové slová a vyhľadávajte rôzny obsah.
Pre informácie o hlasovom vyhľadávaní si prečítajte stranu Vyhľadávanie podľa hlasu.
(Upozornenia):
Táto možnosť sa zobrazí pri oznámeniach, akými sú napríklad problémy s pripojením. Číslo indikuje počet oznámení.
(Vstupy):
Slúži na prepnutie vstupného zariadenia pripojeného k TV prijímaču.
(Časovače):
Nakonfigurujte [Časovač zapnutia] a [Časovač vypnutia].
Podrobnosti nájdete na strane Nastavenie časovača.
(Nastavenia):
Slúži na konfiguráciu rôznych nastavení týkajúcich sa TV prijímača.
Podrobnosti nájdete na strane Nastavenia.

Aplikácie (B)

Zobrazte si svoje obľúbené aplikácie.

  • Ak stlačíte [Aplikácie], zobrazí sa zoznam nainštalovaných aplikácií.
  • Stlačením možnosti [Pridať aplikáciu medzi obľúbené] si pridáte aplikáciu medzi obľúbené položky.
  • Po označení pridanej aplikácie a podržaní stlačeného tlačidla (Potvrdiť) na diaľkovom ovládači, možno zmeniť poradie zoradenia alebo odstrániť obľúbenú položku.
  • Po výbere aplikácie TV môžete sledovať TV vysielania alebo vstup.

Čaká na vás (C)

Zobrazí sa, čo môžete sledovať ďalej v závislosti od obsahu.

Poznámka

  • Neexistuje žiadny relevantný obsah, [Čaká na vás] nemožno zobraziť.

Kanály (D)

Riadky pod možnosťou Aplikácie (B) sa nazývajú „Kanály“. Tu môžete sledovať odporúčaný obsah zo služieb streamovania videa.

Tip

  • Nedávna história sledovaných kanálov sa zobrazuje v [TV].
  • Môžete pridať obsah do zoznamu Čaká na vás výberom obsahu na ľubovoľnom kanáli a stlačením a podržaním tlačidla (Potvrdiť) na diaľkovom ovládači.
  • Niektoré kanály môžete presunúť v časti „Kanály (D)“ v Hlavnej ponuke. Tlačidlá (Nahor) / (Nadol) použite na pohyb možnosti výberu na okrúhlu ikonku riadka, ktorý chcete presúvať. Stlačením tlačidla (Vľavo) (alebo (Vpravo) v závislosti od zobrazovaného jazyka TV prijímača) môžete riadok posúvať nahor alebo nadol stláčaním tlačidiel (Nahor) / (Nadol).

Prispôsobiť kanály (E)

Funkcia [Prispôsobiť kanály] sa používa na zobrazenie alebo skrytie vybratých kanálov.

Tip