Tlač

Hlavná ponuka

Obrazovka, ktorá sa zobrazí po stlačení tlačidla diaľkového ovládania s názvom HOME, sa nazýva domovská obrazovka. Na domovskej obrazovke možno vyhľadávať obsah a voliť odporúčaný obsah, aplikácie a nastavenia.

Obrázok obrazovky Hlavnej ponuky. Nachádza sa tam päť oblastí označených A až E, začínajúc od vrchu.

Vyhľadávanie, oznámenia, vstupy, časovače a nastavenia (A)

(Mikrofón) / (Klávesnica na obrazovke):
Používajte mikrofón na diaľkovom ovládači, zabudovaný mikrofón alebo klávesnicu zobrazenú na obrazovke TV na vkladanie kľúčových slov a vyhľadávanie rôzneho obsahu. Pokiaľ v Hlavnej ponuke vyberiete (Mikrofón), použitie mikrofónu diaľkového ovládania alebo zabudovaného mikrofónu bude závisieť na vašej oblasti/krajine/jazyku/situácii.
Pre informácie o hlasovom vyhľadávaní si prečítajte stranu Používanie mikrofónu diaľkového ovládača.
(Upozornenia):
Zobrazuje sa v prípade oznámenia, ako napr. problémy s pripojením. To zahŕňa aj oznámenia od BRAVIA, ako sú aktualizácie softvéru a slabé batérie v diaľkovom ovládači. Číslo indikuje počet oznámení.
(Vstupy):
Slúži na prepnutie vstupného zariadenia pripojeného k TV prijímaču.
(Časovače):
Nakonfigurujte [Časovač zapnutia] a [Časovač vypnutia].
Podrobnosti nájdete na strane Časovače.
(Nastavenia):
Slúži na konfiguráciu rôznych nastavení týkajúcich sa TV prijímača.
Podrobnosti nájdete na strane Nastavenia.

Aplikácie (B)

Zobrazte si svoje obľúbené aplikácie.

  • Ak stlačíte [Aplikácie], zobrazí sa zoznam nainštalovaných aplikácií.
  • Stlačením možnosti [Pridať aplikáciu medzi obľúbené] si pridáte aplikáciu medzi obľúbené položky.
  • Po označení pridanej aplikácie a podržaní stlačeného tlačidla (Potvrdiť) na diaľkovom ovládači, možno zmeniť poradie zoradenia alebo odstrániť obľúbenú položku.
  • Po výbere aplikácie TV môžete sledovať TV vysielania alebo vstup.

Čaká na vás (C)

Zobrazí sa, čo môžete sledovať ďalej v závislosti od obsahu.

Poznámka

  • Neexistuje žiadny relevantný obsah, [Čaká na vás] nemožno zobraziť.

Kanály (D)

Riadky pod možnosťou Aplikácie (B) sa nazývajú „Kanály“. Tu môžete sledovať odporúčaný obsah zo služieb streamovania videa.

Tip

  • Nedávna história sledovaných kanálov sa zobrazuje v [TV].
  • Môžete pridať obsah do zoznamu Čaká na vás výberom obsahu na ľubovoľnom kanáli a stlačením a podržaním tlačidla (Potvrdiť) na diaľkovom ovládači.
  • Niektoré kanály môžete presunúť v časti „Kanály (D)“ v Hlavnej ponuke. Tlačidlá (Nahor) / (Nadol) použite na pohyb možnosti výberu na okrúhlu ikonku riadka, ktorý chcete presúvať. Stlačením tlačidla (Vľavo) (alebo (Vpravo) v závislosti od zobrazovaného jazyka TV prijímača) môžete riadok posúvať nahor alebo nadol stláčaním tlačidiel (Nahor) / (Nadol).

Prispôsobiť kanály (E)

Funkcia [Prispôsobiť kanály] sa používa na zobrazenie alebo skrytie vybratých kanálov.

Tip