In

Sử dụng Menu thao tác

Bằng cách bấm nút ACTION MENU, một menu xuất hiện và cung cấp khả năng truy cập nhanh vào các chức năng có sẵn trên màn hình đang hiển thị, chẳng hạn như các điều chỉnh hình ảnh, điều chỉnh âm thanh, điều chỉnh âm lượng cho thiết bị được kết nối (như tai nghe) và cài đặt hình ảnh/âm thanh. Các mục trong menu khác nhau tùy theo màn hình được chọn.

Image of the TV screen
  1. Bấm nút ACTION MENU.
  2. Di chuyển tiêu điểm sang trái hoặc phải để chọn danh mục mong muốn.
  3. Di chuyển tiêu điểm lên hoặc xuống để chọn mục mong muốn.
  4. Bấm nút (Enter) để khởi chạy mục được chọn.