Εκτύπωση

Χρήση του τηλεχειριστηρίου

Μπορείτε να χειριστείτε πολλές από τις δυνατότητες της τηλεόρασης, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά (Επάνω) / (Κάτω) / (Αριστερά) / (Δεξιά) και (Enter).

Το σχήμα και τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο/τη χώρα/την περιοχή σας.

Το τηλεχειριστήριο που συνοδεύει την τηλεόραση διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο σας. Για περιγραφές των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου, ανατρέξτε στον Οδηγός αναφοράς.

  1. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά (Επάνω), (Κάτω), (Αριστερά) και (Δεξιά), ώστε να "πλοηγηθείτε" στο επιθυμητό στοιχείο.
    The up, down, left, and right arrow buttons are on the center of the remote control.
  2. Πιέστε το κέντρο του κουμπιού (Enter), για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε να επισημάνετε.
    The Enter button is in the center of the up, down, left, and right arrow buttons.

Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη

Πιέστε το κουμπί BACK.

Υπόδειξη