Štampanje

Korišćenje daljinskog upravljača

Veliki broj funkcija TV-a možete koristiti pomoću tastera / / / i .

Priloženi daljinski upravljač zavisi od vašeg modela. Za opis tastera daljinskog upravljača pogledajte Referentni vodič.

  1. Koristite tastere , , i za „fokusiranje“ na željenu stavku.
  2. Pritisnite centar tastera da biste izabrali stavku koja je trenutno u fokusu.

Da biste se vratili na prethodni ekran

Pritisnite taster BACK.

Savet