Отпечати

Телевизија

Користете го овој водич за помош ако имате прашања како да го користите телевизорот. Интернетскиот водич за помош ги содржи најновите информации. За детали видете во „Користење на водичот за помош“.
Дизајнот и спецификациите се предмет на измена без известување. Ова упатство вклучува описи за сите модели/земји/региони. Вклучени се и описи за функции што не се поддржани кај некои модели/земји/региони.

Избрани теми

  • За информации во врска со решавање проблеми, може да го погледнете и делот Често поставувани прашања на нашата интернет-страница за поддршка.