In

Menu Home

Màn hình xuất hiện khi bạn nhấn nút HOME trên thiết bị điều khiển từ xa được gọi là Trình Đơn Chính. Từ Trình Đơn Chính, bạn có thể tìm kiếm nội dung và chọn nội dung, ứng dụng và thiết lập được đề nghị.

Hình minh họa là để tham khảo trực quan và có thể thay đổi.

Hình ảnh màn hình Menu Home. Có năm vùng được dán nhãn A đến E bắt đầu từ bên trên.

Tìm Kiếm, Thông Báo, Thông Tin Nhập, Bộ Hẹn Giờ, và Thiết Lập (A)

(Micrô) / (Bàn phím trên màn hình):
Sử dụng micrô trên thiết bị điều khiển từ xa, MIC tích hợp sẵn hoặc bàn phím trên màn hình xuất hiện trên TV để nhập liệu và tìm kiếm nội dung khác nhau. Khi (Micrô) trên Màn hình Trang chủ được chọn, cho dù là micrô điều khiển từ xa hay MIC tích hợp sẵn được sử dụng phụ thuộc vào tình huống/ngôn ngữ/quốc gia/vùng của bạn.
Để tìm kiếm bằng giọng nói, tham khảo trang Sử dụng micrô của thiết bị điều khiển từ xa.
(Thông báo):
Được hiển thị khi có thông báo như khi có vấn đề kết nối. Trong đó còn bao gồm các thông báo từ BRAVIA ví dụ như các bản cập nhật phần mềm và mức pin thấp trong điều khiển từ xa. Con số này cho biết mã số thông báo.
(Đầu vào):
Chuyển thiết bị nhập đã kết nối sang TV.
(Bộ hẹn giờ):
Định cấu hình các cài đặt khác nhau cho bộ hẹn giờ.
Để biết chi tiết, hãy tham khảo trang Bộ hẹn giờ và đồng hồ.
(Cài đặt):
Cấu hình các thiết lập khác nhau liên quan đến TV.
Để biết chi tiết, hãy tham khảo trang Cài đặt.

Ứng dụng (B)

Hiển thị các ứng dụng yêu thích của bạn.

  • Nếu bạn chọn [Ứng dụng], một danh sách các ứng dụng đã cài đặt sẽ xuất hiện.
  • Chọn [Thêm ứng dụng vào hàng yêu thích] để thêm một ứng dụng vào nội dung yêu thích.
  • Nếu bạn chọn một ứng dụng đã thêm và nhấn và giữ nút (Enter) trên thiết bị điều khiển từ xa, bạn có thể thay đổi thứ tự sắp xếp hoặc xóa một nội dung yêu thích.
  • Nếu bạn chọn một ứng dụng TV, bạn có thể xem các chương trình TV hoặc tín hiệu đầu vào.

Play Next (C)

Hiển thị nội dung bạn có thể xem tiếp theo tùy vào nội dung.

Lưu ý

  • Nếu không có nội dung phù hợp, [Play Next] có thể không được hiển thị.

Kênh (D)

Các hàng bên dưới Ứng dụng (B) được gọi là “Kênh”. Ở đây, bạn có thể truy cập nội dung được đề nghị từ các dịch vụ xem video trực tuyến.

Gợi ý

  • Lược sử các kênh gần đây đã xem được hiển thị trong [TV].
  • Bạn có thể thêm nội dung vào Play Next bằng cách chọn nội dung trên bất kỳ kênh nào và nhấn và giữ nút (Enter) trên thiết bị điều khiển từ xa.
  • Bạn có thể di chuyển một số kênh ở “Kênh (D)” vào Menu Chính. Sử dụng các nút (Lên) / (Xuống) để di chuyển trọng tâm sang biểu tượng tròn của hàng bạn muốn di chuyển, và nhấn nút (Trái) (hoặc (Phải) tùy vào ngôn ngữ hiển thị của TV) để có thể di chuyển hàng đó lên hoặc xuống bằng cách nhấn các nút (Lên) / (Xuống).

Tùy chỉnh các kênh (E)

Tùy chỉnh các kênh được dùng để hiển thị hoặc ẩn các kênh đã chọn.

Gợi ý