In

Sử dụng Menu TV

Bấm nút TV trong khi xem một chương trình TV để hiển thị [Menu TV]. Một danh sách kênh được hiển thị trong [Menu TV] và bạn có thể chọn chương trình trên các kênh khác trong khi xem TV.

Bạn có thể thêm các kênh yêu thích khi sử dụng thiết bị dò đài lắp sẵn.

Hình ảnh màn hình TV
  1. Bấm nút TV trong khi xem một chương trình TV.
    Menu TV được hiển thị ở dưới cùng của màn hình.
  2. Di chuyển trọng tâm sang trái hoặc phải và chọn chương trình bạn muốn xem.

Mẹo

  • Nếu bạn chọn [Thêm vào Sở thích] từ [Điều khiển TV], bạn có thể thêm kênh bạn đang xem vào [Kênh ưa thích].