In

Sử dụng Hướng dẫn Trợ giúp

Bản Hướng dẫn Trợ giúp này sẽ giải thích cách sử dụng TV này. Bạn cũng có thể tham khảo Hướng dẫn cài đặt để biết mô tả về cách lắp đặt TV và Hướng dẫn Tham khảo để biết mô tả về các bộ phận, thông số kỹ thuật, và cách lắp tường đối với TV này.

Các phiên bản Hướng dẫn Trợ giúp

Có hai phiên bản Hướng dẫn Trợ giúp: phiên bản tích hợp sẵn và phiên bản trực tuyến. Hướng dẫn Trợ giúp trực tuyến có các thông tin mới nhất.
Hướng dẫn trực tuyến được hiển thị tự động khi TV được kết nối với internet, nếu không Hướng dẫn Trợ giúp được hiển thị.

Lưu ý

  • Bạn có thể cần cập nhật phần mềm của TV để sử dụng các tính năng mới nhất của Hướng dẫn Trợ giúp này. Để biết chi tiết về các bản cập nhật phần mềm, hãy xem trang Cập nhật phần mềm.
  • Tên của các thiết lập trong Hướng Dẫn Trợ Giúp có thể khác với tên được hiển thị trên TV tùy vào ngày phát hành TV hoặc mẫu thiết bị/quốc gia/khu vực của bạn.
  • Hình ảnh và minh họa được sử dụng trong Hướng dẫn Trợ giúp có thể khác nhau tùy thuộc vào kiểu TV của bạn.
  • Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không thông báo.
  • Hướng dẫn Trợ giúp gồm các mô tả chung về tất cả mẫu/khu vực/quốc gia. Một số mô tả các tính năng không được áp dụng phụ thuộc vào mẫu/khu vực/quốc gia của bạn.

Mẹo

  • Để xem TV của bạn có được trang bị một trong các chức năng được mô tả trong Hướng dẫn Trợ giúp hay không, hãy tham khảo Hướng dẫn Tham khảo hoặc trang web Sony.
  • Hướng dẫn Trợ giúp này được biên soạn cho mọi vùng/quốc gia. Một số mô tả trong Hướng dẫn Trợ giúp không áp dụng với một số vùng và quốc gia.