Отпечатване

Не можете да гледате сателитни канали.

  • Попитайте местния оператор дали във вашия район се предлагат сателитни услуги.
  • Проверете сателитната кабелна връзка.
  • Когато се изведе съобщението [Няма сигнал. Отчетено е претоварване на LNB. Моля изключете телевизора и проверете връзката със сателитната антена.], изключете захранващия кабел. След това проверете дали сателитният сигнал не е повреден и дали кабелът за сателитен сигнал не е даден на късо в сателитния конектор.
  • Проверете вашето LNB устройство и настройките.
  • Ако телевизорът ви разполага с “MAIN” и “SUB” жакове (гнезда), и не се настройва към режим на двоен сателитен тунер, жакът (гнездото), обозначен със “SUB”, не може да се използва. В този случай свържете сателитната антена към жака, обозначен с “MAIN”.