Отпечатване

USB HDD устройството не може да бъде регистрирано.

  • Проверете дали USB HDD устройството е свързано към USB порта (син), обозначен като “HDD REC”.
  • Ако USB HDD устройството е свързано правилно към синия USB порт, регистрирайте го отново за записване, тъй като то вече е регистрирано като устройство за цели, различни от записване (например за съхранение).

Забележка

  • Ако има устройства, свързани към USB1 и USB2 портовете (само за модели с три USB порта), временно ги отстранете, докато регистрирате USB HDD.
  1. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Предпочитания за устройството] — [Хранилище].
  2. От [Хранилище на устройството] изберете USB HDD устройството, което искате да регистрирате за записване.
  3. Изберете [Регистриране за запис].
  4. Следвайте инструкциите на екрана, за да регистрирате USB HDD устройството в телевизора.
  • Използвайте [Проверка на работата на HDD], за да проверите дали спецификациите на USB HDD устройството отговарят на изискванията.

    За да извършите [Проверка на работата на HDD], натиснете бутона HOME и след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Настройка на устройство за запис] — [Проверка на работата на HDD].