Отпечатване

Информация за запазените марки

Лого на Vewd

  • Vewd® Core. Copyright 1995-2021 Vewd Software AS. All rights reserved.

Лого на Bluetooth

  • Знакът Bluetooth® и фирмените знаци са регистрирани търговски марки, собственост на by Bluetooth SIG, Inc. и използването на тези знаци от Sony Group Corporation и нейните филиали се подчинява на лиценз.

  • Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® и Wi-Fi Direct® са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
  • Логото Wi-Fi CERTIFIED™ е сертификационен знак на Wi-Fi Alliance.

  • Disney+ и всички маркировки и логотипи са търговски марки на Disney Enterprises, Inc., използвани с разрешение.

  • Amazon, Prime Video и всички свързани логотипи са търговски марки на Amazon.com, Inc., или нейните дъщерни фирми.

  • BRAVIA и BRAVIA XR са търговски марки или регистрирани търговски марки на Sony Group Corporation или нейните дъщерни компании.

  • Всички други търговски марки са притежание на съответните им собственици.