Отпечатване

Можете да се свържете към Интернет, но не и към някои приложения и услуги.

  • Настройките на датата и часа на този телевизор може да не са правилни. Ако датата и часът не са настроени правилно, може да не успеете да се свържете към някои приложения и услуги.
    Ако часът не е верен, натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след това изберете [Настройки] — активирайте [Автоматични дата и час] в [Система] — [Дата и час].
  • Проверете дали LAN кабелът и захранващият кабел на рутера/модема* са правилно свързани.
    * Вашият рутер/модем трябва да е настроен предварително за връзка с интернет. Свържете се с интернет доставчика относно настройките на рутера/модема.
  • Опитайте да използвате тези приложения по-късно. Сървърът на доставчика на приложението може да не работи.

Съвет