Отпечати

Користење Wi-Fi Direct за поврзување со телевизорот (не е потребен безжичен рутер)

Можете да поврзете уред со телевизорот безжично, без да користите безжичен рутер, а потоа да стримувате видео-записи, фотографии и музика што се зачувани на уредот директно на телевизорот.

Напомена

  • Wi-Fi Direct ги поврзува паметните телефони и компјутерите директно со телевизорот наместо преку интернет, па емитувањето видео содржина што бара поврзување со интернет не може да се репродуцира на телевизорот.
Илустрација на стримување содржина
  1. Притиснете го копчето (Брзи поставки) на далечинскиот управувач, потоа изберете [Поставки] — [Мрежа и интернет] — [Wi‑Fi Direct] — [Поставки за Wi‑Fi Direct].
  2. Изберете го името на телевизорот прикажано на ТВ екранот со Wi-Fi Direct уредот.
    Ако уредот не поддржува Wi-Fi Direct, изберете [Прикажи мрежа (SSID)/лозинка].
  3. Управувајте со Wi-Fi Direct/Wi-Fi уредот за да го поврзете со телевизорот.
  4. Праќајте содржина од Wi-Fi Direct/Wi-Fi уредот на телевизорот.
    За детали погледнете го упатството за користење на уредот.

Ако поврзувањето е неуспешно

Кога е прикажан екранот за подготвеност за поставката Wi-Fi Direct, изберете [Прикажи мрежа (SSID)/лозинка] и следете ги упатствата на екранот за да го комплетирате поставувањето.

За да поврзете друг уред

Следете ги горните чекори за да поврзете уреди. Истовремено може да бидат поврзани до 10 уреди. За да поврзете друг уред кога 10 уреди се веќе поврзани, прекинете ја врската на еден од непотребните уреди, а потоа, поврзете го другиот уред.

За да го смените името на телевизорот што се прикажува на поврзаниот уред

Притиснете го копчето (Брзи поставки) на далечинскиот управувач, потоа изберете [Поставки] — [Систем] — [За] — [Име на уредот].

За да видите листа на поврзани уреди/да дерегистрирате уреди

Притиснете го копчето (Брзи поставки) на далечинскиот управувач, потоа изберете [Поставки] — [Мрежа и интернет] — [Wi‑Fi Direct] — [Прикажи листа на уреди/Избриши].

За да дерегистрирате уред, изберете го уредот за бришење од листата, па притиснете го копчето (Влез). Потоа, изберете [Да] на екранот за потврдување.

За да ги дерегистрирате сите уреди, изберете [Избриши сè] на листата, па [Да] на приказот за потврдување.