Εκτύπωση

Μετακίνηση καναλιού

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των καναλιών όπως θέλετε.

Για να μετακινήσετε κανάλια

  1. Πατήστε Γρήγορες ρυθμίσεις > Επιλογές τηλεόρασης > Ρυθμίσεις > Κανάλι > Κανάλια και πατήστε OK.
  2. Επιλέξτε Μετακίνηση καναλιού και πατήστε OK.
  3. Ακολουθήστε την περιγραφή που εμφανίζεται στην οθόνη για να επιλέξετε.
  4. Πατήστε EXIT για να κλείσετε το μενού.

Σημείωση

Αναλόγως της χώρας εγκατάστασης στην οποία βρίσκεστε ή τη ρύθμιση του παρόχου, η επιλογή Μετακίνηση καναλιού δεν είναι πάντα διαθέσιμη.