In

Trang Hỗ trợ

Để biết thông tin mới nhất và Hướng dẫn Trợ giúp Trực tuyến, vui lòng truy cập trang web hỗ trợ của Sony:

http://www.sony-asia.com/support/
Mã QR cho trang web hỗ trợ Sony
http://www.sony-asia.com/support/