In

Thông tin về nhãn hiệu thương mại

Logo Vewd

  • Vewd® Core. Copyright 1995-2021 Vewd Software AS. All rights reserved.

Logo Bluetooth

  • Ký hiệu từ và các logo Bluetooth® là thương hiệu đã đăng ký của Bluetooth SIG, Inc. và việc Sony Group Corporation cũng như các chi nhánh sử dụng các ký hiệu đó phải theo sự cấp phép.

  • Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® và Wi-Fi Direct® là thương hiệu đã được đăng ký của Wi-Fi Alliance.
  • Logo Wi-Fi CERTIFIED™ là ký hiệu chứng nhận của Wi-Fi Alliance.

  • Amazon, Prime Video và tất cả logo liên quan là thương hiệu của Amazon.com, Inc. hoặc các chi nhánh của Amazon.

  • BRAVIABRAVIA XR là các thương hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Sony Group Corporation hoặc các bên liên quan của công ty.

  • Tất cả các thương hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.