In

BRAVIA Hướng dẫn Kết nối

Thông tin mô tả về thiết bị kết nối với TV được cập nhật đầy đủ trên trang web Sony. Bạn có thể tham khảo nếu cần.