In

Sử dụng Wi-Fi Direct để kết nối với TV (không cần bộ định tuyến không dây)

Bạn có thể kết nối không dây một thiết bị với TV mà không cần phải sử dụng một bộ định tuyến không dây, và sau đó phát trực tiếp video, hình ảnh và âm nhạc được lưu trữ trên thiết bị của bạn lên TV.

Lưu ý

  • Wi-Fi Direct kết nối trực tiếp điện thoại thông minh và máy tính với TV thay vì thông qua Internet, do đó, nội dung video trực tuyến yêu cầu kết nối Internet không thể phát lại trên TV.
Minh họa nội dung trực tuyến
  1. Nhấn nút (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa, sau đó chọn [Cài đặt] — [Mạng và Internet] — [Wi‑Fi Direct] — [Cài đặt Wi‑Fi Direct].
  2. Chọn tên TV hiển thị trên màn hình TV có thiết bị Wi-Fi Direct.
    Nếu thiết bị không hỗ trợ Wi-Fi Direct, hãy chọn [Hiện mật khẩu/mạng (SSID)].
  3. Sử dụng thiết bị Wi-Fi Direct/Wi-Fi để kết nối với TV.
  4. Gửi nội dung từ thiết bị Wi-Fi Direct/Wi-Fi tới TV.
    Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của thiết bị.

Nếu kết nối không thành công

Khi màn hình standby cho cài đặt Wi-Fi Direct hiển thị, hãy chọn [Hiện mật khẩu/mạng (SSID)] và làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành quá trình thiết lập.

Để kết nối thiết bị khác

Làm theo các bước trên để kết nối thiết bị. Có thể kết nối đồng thời 10 thiết bị. Để kết nối thiết bị khác khi đã có 10 thiết bị được kết nối, hãy ngắt kết nối thiết bị không cần thiết, sau đó kết nối thiết bị khác.

Để thay đổi tên của TV hiển thị trên thiết bị được kết nối

Bấm nút (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa, sau đó chọn [Cài đặt] — [Hệ thống] — [Giới thiệu] — [Tên thiết bị].

Để liệt kê các thiết bị được kết nối/hủy đăng ký các thiết bị

Nhấn nút (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa, sau đó chọn [Cài đặt] — [Mạng và Internet] — [Wi‑Fi Direct] — [Hiện D.sách T.bị/Xóa].

Để hủy đăng ký một thiết bị, hãy chọn thiết bị trong danh sách cần xóa, sau đó bấm nút (Enter). Sau đó, chọn [Đồng ý] trên màn hình xác nhận.

Để hủy đăng ký tất cả các thiết bị, hãy chọn [Xóa tất cả] trong danh sách, sau đó chọn [Đồng ý] trong màn hình xác nhận.