In

Phát nội dung từ máy chủ phương tiện

Bạn có thể phát các tệp hình ảnh/nhạc/video trong một thiết bị điều khiển (ví dụ máy ảnh số) trên màn hình TV bằng cách trực tiếp vận hành thiết bị điều khiển, nếu bạn kết nối TV với một mạng ở nhà qua bộ định tuyến. Thiết bị điều khiển cũng phải tương thích với renderer.

Minh họa phương pháp kết nối
  1. Máy ảnh kỹ thuật số (Thiết bị điều khiển)
  2. Bộ định tuyến
  3. Modem
  4. Internet
  1. Kết nối TV với mạng gia đình của bạn.
  2. Vận hành thiết bị điều khiển để bắt đầu phát nội dung trên màn hình TV.