In

Tài khoản và đăng nhập

  1. Nhấn nút (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa, sau đó chọn [Cài đặt] — [Tài khoản và đăng nhập] — tùy chọn mong muốn.

Tùy chọn khả dụng

Khi một Tài khoản Google được cài đặt trên TV

Định cấu hình Tài khoản Google hoặc thêm các tài khoản khác.

Khi một Tài khoản Google không được cài đặt trên TV

Không thể sử dụng [Tài khoản và đăng nhập]. Để đặt một Tài khoản Google, hãy cài đặt Google TV từ menu cài đặt.