In

Trợ giúp và Phản hồi

Trợ giúp từ Sony có thể được hiển thị tại đây. Nếu một Tài khoản Google được cài đặt trên TV, bạn cũng có thể gửi phản hồi đến Google.