In

Không có màu/Hình ảnh tối/Màu không đúng/Hình quá sáng.

  • Kiểm tra kết nối ăngten (dây ăngten)/cáp.
  • Kết nối TV với nguồn (nguồn điện lưới), và bấm nút nguồn trên TV hoặc điều khiển từ xa.
  • Nhấn nút (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa, và chọn [Cài đặt] — [Hiển thị & Âm thanh] — [Hình ảnh] để thực hiện điều chỉnh.
    Để biết chi tiết, hãy tham khảo trang Điều chỉnh chất lượng hình ảnh.
  • Nếu bạn đặt [Tiết kiệm điện] thành [Thấp] hoặc [Cao] thì mức độ tối sẽ được tăng lên. Nhấn nút (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa, sau đó chọn [Cài đặt] — [Hệ thống] — [Điện và năng lượng] — [Tiết kiệm điện] cần [Tắt] để làm sáng màn hình.

Lưu ý

  • Chất lượng hình ảnh phụ thuộc vào tín hiệu và nội dung.
  • Chất lượng hình ảnh có thể được cải thiện nếu bạn thay đổi chất lượng trong [Hình ảnh] ở [Cài đặt].
    Nhấn nút (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa, và chọn [Cài đặt] — [Hiển thị & Âm thanh] — [Hình ảnh][Độ sáng], và điều chỉnh [Độ sáng] hoặc [Tương phản].