In

Bạn không thể kết nối eARC.

  • [Chế độ eARC] không hoạt động khi chức năng chuyển đổi văn bản thành giọng nói cho văn bản trên màn hình trong các tính năng tiếp cận của TV được bật.
  • Kết nối hệ thống âm thanh với một cáp HDMI bằng Ethernet.
  • Kết nối hệ thống âm thanh với đầu vào của TV HDMI có chữ “ARC” hoặc “eARC/ARC”.
  • Cấu hình các thiết lập như sau.
    [Cài đặt] — [Hiển thị & Âm thanh] — [Đầu ra âm thanh] — [Chế độ eARC] — [Tự động]
    [Cài đặt] — [Hiển thị & Âm thanh] — [Đầu ra âm thanh] — [Loa] — [Hệ thống âm thanh]
  • Bật tính năng eARC của hệ thống âm thanh.