In

Bạn không thể chọn thiết bị đã kết nối.

  • Kiểm tra kết nối cáp.